Photographer: 
Dave Muir
Caption: 
Milkshake Live 2009